2018 Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι Eκδόσεις MusiChild™ αποτελούν διεθνή καινοτομία για την εμπλοκή, τη βιωσιμότητα, την προστασία και την προώθηση της Ευρωπαϊκής κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη έμφαση στη Mεσογειακή μουσική κληρονομιά. Κατά τη δημιουργία και την παραγωγή τους, υλοποιούνται οι δέκα πολιτιστικές πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο γενικός στόχος του Έτους 2018 είναι να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, να ευαισθητοποιήσει την κοινή μας ιστορία και αξίες και να ενισχύσει την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Οι γενικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους:

 • Η πολιτιστική κληρονομιά ως βασική συνιστώσα της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου
 • Η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομία
 • Η πολιτιστική κληρονομιά ως στοιχείο των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών

http://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en

Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους:

 • Mε επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς αποκλεισμούς, με προοπτική, πιο ολοκληρωμένη, βιώσιμη και διατομεακές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Καινοτόμα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης και διαχείρισης
 • Συζήτηση και έρευνα σχετικά με την ποιότητα της διατήρησης, τη διασφάλιση, την καινοτόμο επαναχρησιμοποίηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πολιτιστική κληρονομιά προσιτή σε όλους
 • Έρευνα και καινοτομία για την πολιτιστική κληρονομιά, στατιστικές
 • Συνέργεια μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και των περιβαλλοντικών πολιτικών
 • Στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και βιώσιμος τουρισμός
 • Διαχείριση δεξιοτήτων και γνώσεων και μεταφορά γνώσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία και καινοτομία
 • Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
 • Διαπολιτισμικός διάλογος, συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις και πρόληψη συγκρούσεων
 • Έρευνα και καινοτομία σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά
 • Πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
 • Εστίαση στα 2018 γεγονότα που έχουν συμβολική σημασία για την Ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά

Οι Eκδόσεις MusiChild™ θα οργανώσουν επίσης διάφορες δραστηριότητες που θα ευθυγραμμίζονται με τους παραπάνω στόχους σε σχέση με τις εκδόσεις.Αναζητήστε σύντομα στο σύνδεσμο Δραστηριότητες για ενημέρωση.